Oecumenische Kerkentuin OASE
Ökumenischer Kirchengarten OASE – Christenen aan de grens

Korte impressie voorjaarsvergadering Oase vereniging 2013

Beste alle maal
Onderstaand een korte terugblik op de 19 maart jl. gehouden ledenvergadering van de Oasevereniging in het Walter Thiemann Haus in Gronau.


Beste alle maal
Onderstaand een korte terugblik op de 19 maart jl. gehouden ledenvergadering van de Oasevereniging in het Walter Thiemann Haus in Gronau.

1/Opening
 Na een welkomswoord van scheidend voorzitster Simone Ranke verzorgde secretaris Sigi Hentschel een korte bezinnende inleiding.

2/Jaaroverzicht 2012 en planning 2013 
Het jaaroverzicht 2012 werd voorgelezen , met de eindconclusie dat het een succesvol jaar was, maar wel met de aantekening dat het aantal vrijwilligers afneemt  en de oproep in te tekenen op de ter vergadering aanwezige takenlijsten. In de voorgaande kerkelijke infobladen  is reeds de programmaplanning voor 2013 opgenomen .

3/Financiële informatie
Ter vergadering kon het financieel overzicht  2012 en begroting 2013 worden ingezien en konden vragen worden gesteld over deze materie. De kascontrolecommissie en de aanwezige leden spraken hun goedkeuring uit over de financiële verantwoording en het gevoerde beleid van het bestuur. 

4/ Bestuursverkiezing .
Het huidige bestuursteam ziet er voor 2013 als volgt uit .  
Voorzitter Marlies Gartmann ( opvolgster van Simone Ranke )
2e voorzitter Dinie Engbers ( was Roel Kuijer )
Secretaris Sigrid Hentschel ( ongewijzigd )
2e secretaris Bernd Baumgartner ( ongewijzigd )
Penningmeester Roel Kuijer ( was Marlies Gartmann )
Algemeen bestuurslid Stefan van Delden ( ongewijzigd )
“                              “    Anne Oane de Vries ( ongewijzigd )
“                              “    Carlien Oldekamp  ( nieuw gekozen in een reeds bestaande vacature )
“                              “    Gaby Drees ( nieuw gekozen in de door het vertrek van Simone ontstane vacature )

5/ Wat verder ter tafel kwam.
De vragen en adviezen van de aanwezige leden zullen voor zover die niet afgehandeld konden worden  in de volgende reguliere bestuursvergadering aan de orde komen .

6 Tenslotte
 Simone Ranke werd namens de nieuw aangetreden  voorzitster Marlies Gartmann , bedankt voor het werk wat zij als voorzitster enige jaren op zich genomen heeft en overhandigde haar een fraai voorjaarsboeket.  Simone blijft in verschillende werkgroepen actief.
Er was een flesje wijn voor de technogroep die telkens weer een groot deel van het jaar iedere dinsdagmorgens met het onderhoud van alles wat zich op het Oaseterrein bevindt bezig zijn . 
Oase pastor Heike Bergmann sloot af met een gebed waarin opgenomen een moment van stilte voor de Oase medewerkers die in 2012 zijn overleden.  

Wij willen u ook graag  wijzen op de voortschrijdende informatie die te vinden is op 
www.oase-gronau-losser.org .

 Voor nu een hartelijke groet van het Oaseteam
Namens hen Anne Oane de Vries
“Weet dat je welkom bent “